Δωμάτια Αμμοβολής

Τα δωμάτια αμμοβολής κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τα αντικείμενα του πελάτη. Τα τεχνικά στοιχεία και ο εξοπλισμός της αμμοβολής δεν έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαφέρουν από πελάτη σε πελάτη.

 

Τα δωμάτια αμμοβολής έχουν τις παρακάτω κατηγορίες:

χωρίς ανακύκλωση (χειροκίνητη τροφοδοσία άμμου)
Μερική ανακύκλωση (τροφοδοσία με κοχλία)
ολική ανακύκλωση (τροφοδοσία άμμου με προωθητή και κοχλία)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί…